Skip to main content

Les om IEC 62061 og Safety Integrity Level

Ofte nevnes Functional Safety og SIL i sammenheng. Uttrykket Functional Safety favner bredt og berører alle tekniske disipliner, i tillegg til ledelse av møter og samhandlingsprosesser i møter og gruppearbeid. Det kreves forståelse av systemer og sammenhenger, og hvordan verktøy skal brukes. I denne sammenhengen er det verdt å nevne boken "Process Hazard Analysis Handbook" ISBN 978-0-9936406-0-5 fra Icarus-ORM. Boken forklarer på en praktisk måte hva man skal tenke på ved bruk av en del praktiske metoder og verktøy i prosessindustrien og andre industrier, hvem som gjør hva, ansvar og erfaringer/fallgruber i sikkerhetsarbeidet. 

Overgangen mellom teknisk sikkerhet og operativ sikkerhet og videre over i det rent driftsmessige er glidende. Mens denne artikkelen dekker design og konstruksjon av maskiner, skal en risikovurdering inneholde spesifisering av hvilke områder som er med i risikovurderingen: 

 • Produksjon av maskinen
 • Transport/montering/installasjon
 • Idriftsetting
 • Innstilling/programmering/testing
 • Bruk i samtlige driftsmåter (automatisk drift, manuell, semi-auto)
 • Rengjøring
 • Feilsøking
 • Vedlikehold
 • Avstenging/avhending/skroting

EN / IEC 62061 er en sektorspesifikk standard under IEC 61508. Den beskriver gjennomføringen av sikkerhetsrelaterte elektriske kontrollsystemer på maskiner og undersøker den totale livssyklusen.

Risikovurdering ihht. IEC 62061 er en iterativ prosess. Dette betyr at det kan være nødvendig å gå gjennom prosessen mer enn én gang (jfr. V-modellen i IEC 61508 del-). Risikoen skal anslås og SIL definert for hver fare som risikoen skal reduseres gjennom kontrolltiltak.

Risikoen er beregnet i henhold til EN 62061, under vurdering av følgende punkter:

 • Alvorlighetsgrad av skade (Se)
 • Hyppighet og varighet av eksponering (Fr)
 • Sannsynlighet for forekomst av en farlig hendelse (Pr)
 • Sannsynligheten for å unngå eller begrense skade (Av)

Sentralt i teknisk sikkerhet står å redusere sannsynligheten for at ulykker skjer, og redusere konsekvensen hvis en ulykke har skjedd. På en oljeplattform kan slike hendelser og ulykker for eksempel være hydrokarbonlekkasje, brann, eksplosjon, kollisjon, utblåsning, kantring og forlis. I dette ligger blant annet at det må være kjent hvilke dimensjonerende ulykkeslaster innretningen kan bli utsatt for.

De tekniske systemene som er etablert for å hindre ulykker. Det kan for eksempel være tennkildekontroll, branndeteksjon, aktive systemer for brannbekjempelse, nødkommunikasjon og evakueringsmidler.

Prinsipper og praksis er i stor grad overførbare mellom sektorer, selv om det er forskjeller i hvordan ulykkesscenarier defineres. Mens man for en oljeplattform og et prosessanlegg på land ofte har brann som den definerte topphendelsen, så vil man innen fiskeoppdrett kunne definere rømning som topphendelse. Tilsvarende benyttes prinsippene for teknisk sikkerhet også i transportsektoren, hvor kollisjon gjerne vil defineres som topphendelsen. Prinsippene for teknisk sikkerhet har også anvendelse innen produksjon og distribusjon av energi.

Verifisere SIL nivå

Safety integrity level

Safety Integrity Level (SIL) er definert som en relativt nivå av risiko-reduksjon gitt av et sikkerhetssystem, eller for å angi et målbart nivå for risiko-reduksjon. Enkelt sagt, er SIL en måling av ytelsen som kreves for et Safety instrumented system (SIF).

Anbefalte lenker:
Petroleumstilsynet: Forskrifter
Norsk standard: NS 9415:2009, Flytende oppdrettsanlegg – Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
EU-direktiver og forskrifter: http://eur-lex.europa.eu/content/help/faq/linking.html
NORSOK: S-001, Technical safety
NORSOK: Z-013, Risk and emergency preparedness assessment
Lovdata: Storulykkeforskriften

Prosessikkerhet

Industrielle prosesser innebærer risiko og kan forårsake ulykker med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljøet.

Prosessikkerhet og teknisk sikkerhet hører naturlig sammen. Avgjørende for god prosessikkerhet er at man tilstreber de nødvendige titak mot prosessforstyrrelser som kan lede til ulykkeshendelser. Dette vil vanligvis si at det skal være minst to barrierer, at disse er uavhengige, og fungerer ulikt. Ved at det er (minst) to barrierer sikres redundans. Ved at barrierene er uavhengige sikres at ikke fellesfeil slår ut begge barrierene samtidig. Samt å sikre at hendelser som kan slå ut den ene barrieren ikke skal slår ut den andre barrieren.

Prosessbedrifter må forutse potensielle ulykker og sette risikostyring i høysetet. Alle prosesshåndteringsystemer, fra grunnleggende prosesstyring til sikkerhetsinstrumenterte systemer, er avhengig av pålitelig instrumentering for å kunne fungere trygt. Derfor kommer sikkerheten først uansett hva vi gjør, utvikler og produserer. Ekeberg Marine hjelper kundene våre å legge grunnlaget for sikre prosesser.

For de fleste anlegg er god prosessikring av avgjørende betydnig for den samlede risiko, særlig for offshoreinstallasjoner hvor sviktende prosessikring kan føre til store og plutselige utslipp av hydrokarboner, med mulighet for påfølgende storulykker som brann, eksplosjon og utslipp til ytre miljø.

Eksterne lenker:
Norsk standard: NS-EN ISO 10418:2003, Petroleums- og naturgassindustri – Produksjonsinstallasjoner til havs – Prosessikringssystemer
NORSOK: P-002, Prosess system design

Hvor finner jeg levetidsdata som kan brukes i verifisering av oppnådd SIL-nivå? :

 • TR 62380 Reliability data Handbook - Universal model for Reliability prediction of electronics components, PCBs and equipment. 
 • Siemens standard-serie SN 29500 Består av 12 deler (Failure rates for forskjellige typer komponenter) - koster fra 45 til 56 EURO per del. Ta kontakt med Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for mer informasjon. 

Ord og uttrykk, forkortelser :

SIL  -  Safety Integrity Level 
HFT  -  Hardware Fault Tolerance